6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) Uyarınca

Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Güzeltepe   Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde No: 43/A Üsküdar İSTANBUL  adresinde yerleşik 1790437560 vergi numaralı Ekol Otomotiv Petrol Nakliyat San ve Tic. A. Ş. (“Ekol Filo” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde; güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.


 1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Tarafınıza ait görüntü ve ses kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak; kayıt kabul, çağrı merkezi, fiziksel mekânlar aracılığıyla görsel, işitsel ve elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde Ekol Filo ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen, işlenen kişisel verileriniz görüntü ve ses kayıtlarınızdır.

Ekol Filo içerisinde bulunan toplamda 28 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.


 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları
 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve takibi yoluyla kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Ekol Filo ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde, mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.


 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Bahse konu kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;


 • Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir.


 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;


 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, “https://www.ekolfilo.com” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•           Güzeltepe   Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde No: 43/A Üsküdar İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           ekolotomotiv@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

•           Ekol Filo başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten, [https://www.ekolfilo.com] linkinden, ulaşabilirsiniz.